امروز: دوشنبه 20 آذر 02

نوبت دهی درمانگاه تخصصی

برای رزرو وقت، با توجه به تاریخ و شیفت مدنظر، روی نام پزشک کلیک کنید، و اطلاعات موبوطه را وارد نمایید.

شیفت صبح ساعت 7:45 تا 14:00
شیفت ظهر ساعت 14:00 تا 17:00
شیفت عصر ساعت 17:00 تا 21:30
شیفت شب ساعت 21:30 تا 7:45